Įstatai

LIETUVOS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ TYRĖJŲ

ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei aktyviai bendradarbiauja su partneriais užsienio šalyse.

2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.

 

 II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

4. Asociacijos veiklos tikslas – skatinti, vystyti ir organizuoti įvairių specialybių mokslininkų ir gydytojų veiklą plėtojant fundamentinius ir taikomuosius kamieninių ląstelių tyrimus Lietuvoje.

5. Asociacijos funkcijos ir uždaviniai:

5.1. Propaguoti mokslo pasiekimus kamieninių ląstelių tyrimų ir regeneracinės medicinos srityse.

5.2.  Koordinuoti Asociacijos narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

5.3. Organizuoti Asociacijos narių susirinkimus, vietines ir tarptautines konferencijas, vasaros mokyklas, seminarus, pasitarimus, simpoziumus.

5.4. Vykdyti švietimo veiklą informuojant Lietuvos gyventojus apie naujausias tendencijas kamieninių ląstelių tyrimų ir regeneracinės medicinos srityse.

5.5. Esant poreikiui bei galimybėms aktyviai dalyvauti kuriant ir vystant kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos teisinio reglamentavimo principus.

5.6. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių visuomeninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis.

5.7. Atstovauti Lietuvą tarptautinėse kamieninių ląstelių tyrėjų organizacijose.

5.8.  Padėti ginti Asociacijos narių profesines, autorines bei socialines teises.

5.9.  Esant reikalui įstatuose numatytai veiklai užtikrinti, samdyti asmenis ir apmokėti jų darbą iš Asociacijos sukauptų lėšų.

5.10. Įsigyti turtą ir kaupti lėšas Asociacijos įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.

5.11. Teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą.

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, įvairių specialybių mokslininkai, kiti tyrėjai ir gydytojai, pateikę Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Asociacijos garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, savo veikla ypač nusipelnę Asociacijai. Garbės nariai Asociacijos veikloje dalyvauja patariamojo balso teise ir nemoka nario mokesčio.

7. Stojamojo ir nario mokesčių dydžiai jų mokėjimo tvarka tvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Visuotinis narių susirinkimas gali pavesti stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarką tvirtinti Valdybai.

8. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

9. Asociacijos narių pareigos:

9.1.  laikytis Asociacijos įstatų;

9.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

9.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

10. Asociacijos organai yra:

10.1. visuotinis narių susirinkimas;

10.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos vadovas;

10.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

10.4. revizorius.

11. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

12. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

13. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

14. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 10 Asociacijos narių, valdyba arba Asociacijos vadovas.

15. Asociacijos vadovą 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą (jei mokamas atlyginimas), tvirtina pareiginius nuostatus (jeigu pareiginiai nuostatai rengiami) visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

16. Asociacijos vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

16.1. atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

16.2. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

16.3. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

16.4. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

16.5. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

16.6. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

16.7. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

16.8. analizuoja valdybos pasiūlymus;

16.9. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

16.10. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

16.11. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Asociacijos vadovo pareiginiuose (jeigu yra) nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

17. Valdybą 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro  5 (penki) nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

21. Valdyba:

21.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos vadovui;

21.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

21.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir Asociacijos vadovo keliamus klausimus;

21.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

21.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

21.6. Visuotiniam narių susirinkimui pavedus tvirtina stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo  tvarką.

21.7. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.

 

V. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

23. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu privalo raštu, ar elektroniniu paštu pateikti Asociacijos vadovui prašymą. Gautą prašymą Asociacijos vadovas pateikia Asociacijos valdybos posėdžiui. Valdybos posėdžio sprendimu asmuo priimamas į Asociaciją arba ne.

24. Asociacijos valdybai patenkinus prašymą tapti Asociacijos nariu, einamųjų metų stojamasis mokestis privalo būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo priėmimo į narius datos. Sumokėjus stojamąjį mokestį, nario mokestis už einamuosius metus yra nemokamas.

25. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos raštu, ar elektroniniu paštu turi pateikti Asociacijos vadovui prašymą. Asociacijos vadovas ne vėliau kaip per 30 dienų raštu, ar elektroniniu paštu informuoja narį apie tai, jog asmens narystės pasibaigimo Asociacijoje procedūros yra atliktos ir asmuo nebėra Asociacijos nariu.

26. Asociacija turi teisę pašalinti narį, jeigu:

26.1. nario veikla  prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;

26.2. jei narys nevykdo Asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;

26.3. jei narys atskleidžia konfidencialią informaciją;

26.4. jei narys nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų, Asociacijos įstatų, Asociacijos valdymo organų sprendimų;

26.5. jei narys diskredituoja ar žemina Asociacijos vardą;

26.6. jei narys laiku nesumoka nario mokesčio

27. Įstatų 26 punkte nustatytais atvejais narys pašalinamas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie pašalinimo galimybę išsiuntimo dienos, pranešime nurodant pašalinimo motyvus.

28. Išstojusiam arba pašalintam iš Asociacijos nariui jo sumokėti įnašai ir mokesčiai nėra grąžinami.

29. Asociacijos narius registruoja ir veda jų sąrašą Asociacijos vadovas, ar jo įgaliotas asmuo.

30. Asociacijos narių sąrašas yra vieša informacija, su kuria Asociacijos tinklalapyje ir (arba) buveinėje susipažinti gali kiekvienas suinteresuotas asmuo.

 

VI. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

31. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

32. Asociacijos vadovas per 2 (du) bet ne daugiau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

33. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius, o jei revizorius neišrenkamas, Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Valdyba šių įstatų 21 punkte nustatyta, bet neapsiribojant, tvarka.

 

VII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

34. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei Asociacijos tinklapyje (jei toks yra).

35. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

36. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką (jei tokia sudaroma) tvirtina Asociacijos vadovas.

37. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

VIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

38. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

 

IX. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

39. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

X. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

40. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

XI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 

41. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

42. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.